080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

Sredstva vzajemnega sklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- delnice,
- ciljne sklade,
- obveznice in druge oblike olastninjenega dolga,
- instrumente denarnega trga,
- denarne depozite.

Vzajemni sklad bo imel lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih ali denarju in denarnih ustreznikih.

Sredstva bodo naložena v delnice in enote delniških ciljnih skladov brez osredotočanja na posamezno državo, regijo ali podregijo oziroma valuto.

Sredstva bodo naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice in s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam vzajemnega sklada.

Do 100% sredstev vzajemnega sklada bo lahko naloženih v obveznice, ki jih izda ali zanje jamči Republika Slovenija, ali njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic. Sredstva vzajemnega sklada bodo naložena v najmanj 6 različnih izdaj tovrstnih finančnih instrumentov, vrednost v posamezni izdaji pa ne sme presegati 30% vrednosti vzajemnega sklada.
Pri naložbah vzajemnega sklada je dopustna več kot 35-odstotna izpostavljenost do naslednjih izdajateljev: Republika Slovenija, njena lokalna ali regionalna skupnost, država članica, njena lokalna ali regionalna skupnost, tretja država ali javna mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.

Izpostavljenost do vrednostnih papirjev, kritih z drugim premoženjem ali s hipotekami, vsaka posamično ne sme preseči 20% sredstev vzajemnega sklada, pri čemer vrednostni papirji ne bodo imeli vgrajenih izvedenih finančnih instrumentov .

Sredstva vzajemnega sklada bodo lahko naložena v instrumente denarnega trga ne glede na bonitetno oceno in preostalo zapadlostjo in v enote ciljnih skladov denarnega trga, ki s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam vzajemnega sklada.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane