080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS

Naložbeni cilj

Cilj upravljanja sredstev portfelja je stabilna dolgoročna kapitalska rast, relativno neodvisnih od tržnih razmer. Portfelj bo upravljan aktivno, saj bo osnovna alokacija sredstev za doseganje donosnosti temeljila na ustrezni alokaciji sredstev med naložbenimi razredi.

Naložbena struktura

ALTA ABS ni geografsko ali panožno usmerjen podsklad. Posebnost podsklada je, da lahko  v vsakem trenutku ima do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga, denarju oziroma v denarnih ustreznikih in strukturiranih finančnih instrumentih z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (ETN - strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost obvezniškega indeksa in strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost košarice delnic z aktivnim ali pasivnim upravljanjem). Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Čas negotovosti in visoke volatilnosti trgov zahteva izjemno prilagodljivost in aktivnost pri upravljanju naložb. Sklad ALTA ABS je prvi sklad, ki vsebuje varnostni sistem za obvladovanje tveganja naložb. Njegova pomembna prednost je, da temelji na kvantitativni strategiji, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost.

Sklad lahko do 100 % sredstev naloženi v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki jih izdajo ali zanje jamčijo posebne kategorije izdajateljev, kot so Republika Slovenija ali katera od drugih držav članic (vključno z njihovimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi), tretja država ali mednarodna javna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica, kar pomeni, da je v času neugodnih razmer na kapitalskih trgih možen tudi do 100% umik v denarna sredstva, medtem ko v času pozitivnega trenda prevladujejo delniške naložbe. Strategija sklada omogoča upravljavcu sredstev hitre in učinkovite reakcije, s katerimi dosega stabilne donose, premoženje pa je manj izpostavljeno nihanju trgov kot pri klasičnem upravljanju. Strategija upravljanja sklada ni podvržena le subjektivnim odločitvam upravljavca, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane