080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Infond BRIC, delniški podsklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Glede na kompleksnost oziroma značilnost naložb, v katere nalaga svoja sredstva, je osnoven podsklad.

Naložbena struktura

Naložbeni cilj se bo dosegal z aktivnim načinom upravljanja sredstev podsklada.

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- delnice,
- ciljne sklade,
- obveznice in druge oblike olastninjenega dolga,
- instrumente denarnega trga,
- denarne depozite,
- druge prenosljive vrednostne papirje.

Najmanj 85% sredstev podsklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.

Najmanj 80% sredstev podsklada je v delnicah družb ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, katerih glavnina poslovanja poteka ali katerih posli se v glavnem vodijo ali primarno kotirajo v skupini t.i. BRIC držav: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, pri čemer naložbe v posamezno državo ne dosegajo 80% sredstev podsklada.

Podsklad ima lahko do 15% svojih sredstev naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga. Sredstva so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice in s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada.

Podsklad ima lahko do 15% svojih sredstev naloženih v instrumentih denarnega trga in denarnih depozitih.

Podsklad ima lahko do 15% svojih sredstev v obliki dodatnih likvidnih sredstev.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane