080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Infond Global Flex, mešani podsklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- delnice,
- ciljne sklade,
- obveznice in druge oblike olastninjenega dolga,
- instrumente denarnega trga,
- denarne depozite,
- druge prenosljive vrednostne papirje.

Podsklad ima lahko v vsakem trenutku do 100% sredstev naloženih v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih, denarju in denarnih ustreznikih.

Sredstva podsklada so naložena v delnice in enote delniških ciljnih skladov brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.

Sredstva so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice in s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada

Sredstva podsklada so lahko naložena v instrumente denarnega trga ne glede na bonitetno oceno in preostalo zapadlostjo in v enote ciljnih skladov denarnega trga, ki s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada.

Sredstva podsklada so lahko naložena v denarne depozite z ročnostjo največ 12 mesecev.

Podsklad ima lahko do 20% svojih sredstev v obliki dodatnih likvidnih sredstev.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane