080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

KD Latinska Amerika, delniški

Stroški in provizije

Najvišji vstopni stroški: 3,00%

Najvišji izstopni stroški: 0,00%

Upravljalski stroški: 2,00%

Skrbniški stroški: 0,05% letno

Tabela vstopnih stroškov

Višina vplačila v EUR Vstopni stroški v %
do 1.999,99 EUR 3,00
2.000,00 do 3.999,99 EUR 2,50
4.000,00 do 12.499,99 EUR 2,00
12.500,00 do 29.999,99 EUR 1,50
30.000,00 do 39.999,99 EUR 1,25
40.000,00 do 99.999,99 EUR 1,00
100.000,00 do 199.999,99 EUR 0,75
200.000,00 EUR in vec 0,00

Varčevalne sheme

VIP 100 PREMIUM

Prav tako lahko sklene vlagatelj varcevalni nacrt »VIP 100 Premium« z obrocnim vplacevanjem denarnih
sredstev v enote premoženja podsklada za casovno obdobje najmanj 12 let in najvec 65 let.

Pri tem nacinu vplacevanja vlagatelj doseže nižji odstotek vstopnih stroškov, kot pri enkratnih vplacilih. Vstopni
stroški so nespremenljivi in znašajo 30 % od zneska pologa, ki je enak vsoti enoletnih vplacil v varcevalni nacrt.
Vstopni stroški za varcevalni nacrt VIP 100 Premium se obracunajo le enkrat v celotnem varcevalnem obdobju,
ko vlagatelj z vplacilom prvega pologa aktivira varcevalni nacrt. Vsa nadaljnja vplacila, višja od 50 EUR, se v
celotnem znesku obracunajo v tocke.

Najnižji mesecni znesek obrocnega vplacila v podsklad znaša 50 EUR. V primeru, da vlagatelj želi vplacevati
nižje zneske, je lahko najnižji znesek 25 EUR, katerega lahko vplacuje le kvartalno (75 EUR), polletno (150
EUR) ali letno (300 EUR). Najvišji mesecni obrok znaša 1.999 EUR.

Varcevalni nacrt se zakljuci, ko vlagatelj vplaca celotno, v varcevalnem nacrtu dogovorjeno vsoto, oziroma ob
poteku dogovorjenega obdobja, ne glede na to, ali je v tem casu vplacal dogovorjeno vsoto. Stroški za
morebitna dodatna vplacila v denarnih sredstvih v enote premoženja podsklada, ki presegajo dogovorjeni
znesek vplacil v okviru varcevalnega nacrta, in vstopni stroški za vplacila, nižja od 50 EUR, se obracunajo na
nacin in v višini, kot je opredeljeno v tocki 1.1. Varcevalni nacrt se zakljuci tudi, ce vlagatelj za vsako tekoce
obracunsko leto ne vplaca dogovorjenega letnega zneska, ki je enak vsoti enoletnih vplacil. V tem primeru ni
upravicen do povrnitve že placanih vstopnih stroškov ali do nadaljnjih vplacil z znižanimi vstopnimi stroški.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane