080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Slovarček

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ad hoc objava
Takojšnja objava vsake bistvene spremembe informacije o svojem poslovanju s strani izdajatelja, ki bi lahko vplivala na tečaj njegovih vrednostnih papirjev in je javnost še ne pozna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev - ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev je ustanova, ki opravlja nadzor nad trgom vrednostnih papirjev in nadzor finančnih institucij ter izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi.

Agencija za zavarovalni nadzor
Deluje na področju zmanjševanja in odpravljanja nepravilnosti v zavarovanju, varovanja interesov zavarovalcev in omogočanja delovanja zavarovalnega gospodarstva ter pozitivnega vplivanja le-tega na celotno gospodarstvo.

Akreditiv
V bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača neko vsoto v korist določene tretje osebe.

Aktiva
Je tista stran bilance, kamor se knjižijo naložbe.

Aktivna obrestna mera
Aktivne obresti so tiste, ki jih banka ali drugi posojilodajalec prejme za posojen denar.

Aktivno naročilo
Je naročilo, ki bo izvršeno takoj, ko bodo to dovoljevale tržne razmere.

A – LA – BAISSE
Špekulira se na padajoče borzne tečaje.

A – LA – HAUSSE
Špekulira se na rastoče borzne tečaje.

Alfa
Kazalec, ki pisuje razmerje med tveganjem in donosnostjo. Alfa odraža razliko med pričakovano donosnostjo - glede na gibanje primerjalnega indeksa ter vrednost kazalnika beta - in dejansko doseženo donosnostjo.

Amortizacija kredita
Pomeni odplačevanje posojila.

Amortizacijski načrt
Je načrt odplačevanja nekega posojila. Navadno je pripravljen v obliki tabele, ki prikazuje odplačevanje posojila skozi odplačilno dobo po kapitalizacijskih obdobjih.

Analitik
Analitik opravlja analize podjetij doma in v tujini, spremlja in proučuje stanje na trgih tako doma kot v tujini in pripravlja osnovo za odločanje o naložbah.

Analiza
Študija preteklih vrednosti z namenom predvidevanja bodočih gibanj instrumenta.

Anticipativen
Pomeni nekaj predčasnega, plačljivega vnaprej. Anticipativne obresti se obračunajo in od glavnice odvzamejo že na začetku obrestovalnega obdobja.

Anuiteta
Je letni obrok, vplačilo ali odplačilo. Sestavljena je iz obresti in razdolžnine (to je del glavnice, ki se poplača s to anuiteto).

Anuitetna obveznica
Obveznica, pri kateri se del glavnice izplača hkrati z obrestmi.

Aplikacija
Borzni posel, ki je sklenjen prek borznega posrednika, kadar ima naročilo za nakup in prodajo enake količine istega vrednostnega papirja po enakem tečaju dveh različnih strank.

Aplikacijski tečaj
Je tečaj, ki nastane ob opravljeni aplikaciji in se prijavi borzi.

Arbitraža
Pojav, do katerega pride, če so tečaji istega vrednostnega papirja na različnih trgih različni. Ta tečajna razlika povzroči proces nakupa tega vrednostnega papirja tam, kjer je cena nižja, in prodajo tam, kjer je cena višja.

Arbitražni posel
Z njimi se izkoriščajo krajevne razlike v ceni na različnih trgih oziroma borzah z namenom pridobivanja dobička. Nakupi potekajo na borzi, kjer so vrednostni papirji cenejši, prodaja pa na borzi po višji ceni.

Asset Management
Upravljanje premoženja.

Avans
Označuje vnaprej plačan znesek (naplačilo).

Avtomatično reinvestiranje čistega dobička
Družba za upravljanje lastnikom vzajemnega sklada ne deli čistega dobička, ampak ga investira v nove dodatne naložbe. To se odrazi v VEP, ki je temu primerno večja.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane