080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Dokumenti vzajemnega sklada.

Pred vplačilom v vzajemni sklad se mora vsak vlagatelj seznaniti s prospektom in pravili upravljanja vzajemnega sklada, kjer so navedeni investicijska politika vzajemnega sklada in vse ostale informacije, ki jih mora vlagatelj poznati pred sprejemom odločitve za varčevanje v vzajemnih skladih. Ti dokumenti vsebujejo vse potrebne podatke o delovanju izbranega vzajemnega sklada. Poleg teh dokumentov ima vlagatelj dostop tudi do mesečnega, polletnega in letnega poročila sklada. Med glavne dokumente sklada uvrščamo: *Prospekt sklada je dokument, ki vsebuje zakonsko predpisane elemente oziroma lastnosti vzajemnega sklada med katere uvrščamo naložbene cilje, naložbeno politiko, stroške vlaganja, obdavčitev, informacije o poslovanju sklada ter informacije o družbi za upravljanje. Prospekt pogosto vsebuje tudi pravila upravljanja vzajemnega sklada.


Izvleček prospekta je dokument, ki vsebuje povzetek pomembnejših podatkov iz prospekta vzajemnega sklada ter ključne informacije o vzajemnem skladu. *Pravila upravljanja so dokument, ki ureja vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje in imetniki investicijskih kuponov. Vsebuje podatke o naložbeni politiki, o načinih pristopa in vlaganja ter o načinih obveščanja. *Mesečno poročilo je dokument o poslovanju vzajemnega sklada v preteklem mesecu, katerega družba za upravljanje izda do 15. dne tekočega meseca. Mesečno poročilo vsebuje podatke o gibanju VEP, osnovne podatke o skladu, preteklo donosnost sklada, strukturo naložb po vrstah finančnih instrumentov, strukturo naložb po valutah, geografsko strukturo naložb, strukturo naložb po gospodarskih sektorjih, največje posamezne naložbe. *Polletno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke o bilanci stanja, izkazu poslovnega izida in ostale priloge k izkazom s pojasnili. *Letno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke o bilanci stanja, izkazu poslovnega izida, izkazu gibanja vrednosti enot premoženja v obtoku, strukturi naložb, poslovnem poročilu ter o mnenju revizorja.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane