080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Sprememba pravil upravljanja ABANKA SKLADI

27.9.2012

Z dnem 27.9.2012 v veljavo stopijo nova pravila upravljanja Krovnega sklada ABANKA SKLADI in nove lestvice vstopnih ter izstopnih stroškov.

Ključne spremembe pravil upravljanja:

Vsebina pravil upravljanja je usklajena z novim zakonom (ZISDU-2).

 • V skupnem delu prospekta so spremenjeni naslednji pomembni elementi:
 • sprememba imena Krovnega sklada Abančna DZU v Krovni sklad ABANKA SKLADI;
 • sprememba imena Abančna DZU DENARNI EURO v ABANKA SKLADI DENARNI EURO, podsklad denarnega trga;
 • sprememba imena Abančna DZU OBVEZNIŠKI v ABANKA SKLADI OBVEZNIŠKI, splošni obvezniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna URAVNOTEŽENI v ABANKA SKLADI URAVNOTEŽENI RAZVITI TRGI, mešani podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU MEŠANI v ABANKA SKLADI FLEKSIBILNI, mešani podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI v ABANKA SKLADI AKTIVNI, delniški globalni podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI SVET v ABANKA SKLADI SVETOVNI, delniški globalni podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA v ABANKA SKLADI EVROPA, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA v ABANKA SKLADI AZIJA, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI ZDA v ABANKA SKLADI ZDA, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN v ABANKA SKLADI EVROPSKI TRGI V RAZVOJU, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD v ABANKA SKLADI BALTINORD, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME v ABANKA SKLADI AFRIKA IN SREDNJI VZHOD, delniški podsklad;
 • družba bo informacije odslej objavljala na spletni strani www.abanka-skladi.si in v določenih primerih tudi v časopisu Dnevnik;
 • uvedba možnosti, da imajo podskladi sredstva vložena v enote ciljnih skladov, ki jih upravlja družba ABANKA SKLADI d.o.o., ali v enote ciljnih skladov, ki jih upravlja druga oseba, s katero je družba ABANKA SKLADI d.o.o. v razmerju tesne povezanosti.

Ključne spremembe po posameznih podskladih:

 

Abančna DZU DENARNI EURO

 • določitev tehtane povprečne zapadlosti finančnih instrumentov v sredstvih podsklada, ki bo znašala največ 6 mesecev, in tehtanega povprečnega trajanja finančnih instrumentov v sredstvih podsklada, ki bo znašal največ 12 mesecev;
 • možnost vlaganja 10 % sredstev v enote ciljnih skladov, in sicer v kratkoročne sklade denarnega trga ali običajne sklade denarnega trga.

 


Abančna DZU OBVEZNIŠKI

 • določitev minimalnega deleža naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje ter enote obvezniških ciljnih skladov v višini 90 % sredstev podsklada;
 • možnost vlaganja 10 % sredstev v enote ciljnih skladov.


Abančna DZU URAVNOTEŽENI

 • določitev deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov, ki bo znašal najmanj 35 % in največ 65 % sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleža vrednostnih papirjev izdajateljev z domicilom v državah razvitih trgov in enot ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % vseh sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,50 % na 1,95 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU MEŠANI

 • določitev fleksibilnejše naložbene politike, pri kateri ima podsklad lahko v vsakem trenutku 100 % sredstev v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga, bančnih depozitih ali enotah ciljnih skladov;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,70 % na 1,95 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev omejitve, da naložbe v posamično regijo ne bodo dosegale 80 % vseh sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleže naložb v državah trgov v razvoju v višini 20 % vseh sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,85 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI SVET

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev omejitve, da naložbe v posamično regijo ne bodo dosegale 80 % vseh sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleže naložb v državah trgov v razvoju v višini 20 % vseh sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,95 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev minimalnega deleža delnic iz evropske regije in enot delniških ciljnih, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, skladov v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,95 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleža delnic iz držav Azije in Pacifik in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 2,15 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI ZDA

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleža delnic iz Združenih držav Amerike in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 2,15 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • razširitev območja geografske izpostavljenosti podsklada iz balkanske regije v regijo evropskih trgov v razvoju;
 • določitev najnižjega deleža delnic iz regije evropskih trgov v razvoju in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 2,45 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD

 • prenehanje sledenja naložbeni sestavi Baltinord in bolj aktiven pristop pri upravljanju;
 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev minimalnega deleža delnic iz evropske regije in enot delniških ciljnih, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, skladov v višini 80 % sredstev podsklada, pri čemer bo podsklad nalagal pretežno v delnice izdajateljev z domicilom v Severni in Vzhodni Evropi in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje;
 • črtanje določbe, da bo v primeru, da ČVS podsklada preseže 4 milijone evrov, možno s kuponi podsklada trgovati na Ljubljanski borzi d.d.;
 • sprememba upravljavske provizije iz 0,95 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME

 • prenehanje sledenja naložbeni sestavi Afrika & ME in bolj aktiven pristop pri upravljanju;
 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev minimalnega deleža delnic iz držav regije Afrika in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • črtanje določbe, da bo v primeru, da ČVS podsklada preseže 4 milijone evrov, možno s kuponi podsklada trgovati na Ljubljanski borzi d.d.;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,25 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

2. Ključne spremembe lestvic vstopno izstopnih stroškov:

 • Sklada ABANKA SKLADI BALTINORD in ABANKA SKLADI AFRIKA IN SREDNJI VZHOD prevzameta način obračunavanja vstopno izstopnih stroškov, kot ostali skladi v upravljanju ABANKA SKLADI.
 • Minimalno vplačilo ob sklenitvi varčevalnega načrta za mesečna vplačila znaša 20 EUR in 240 EUR za letna vplačila.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane