080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Skladi se po novem lahko zadolžijo

30.11.2011

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 416. seji dne 16. 11. 2011 sprejel naslednje stališče:

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljevanju ZISDU-2) zadolževanje investicijskega sklada ureja v 195. členu, ki določa, da je le-to dopustno v primeru, ko zadolževanje dopuščajo pravila upravljanja oziroma statut investicijskega sklada, obveznosti iz kreditov ne presežejo 10 odstotkov sredstev investicijskega sklada, je namen zadolžitve le zagotavljanje kratkoročne likvidnosti, ročnost kreditov ne preseže šest mesecev, pogoji zadolževanja pa so v skladu z običajnimi tržnimi pogoji.

Iz navedenih določb je mogoče razbrati, da ZISDU-2 prepoveduje zadolževanje za dodatne naložbe oziroma druge naložbene namene, saj v tem primeru ne gre za zagotavljanje kratkoročne likvidnosti. Navedeno pa investicijskemu skladu ne preprečuje zadolževanja za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav, ki izvirajo iz zamikov pri poravnavah poslov s finančnimi instrumenti.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane