080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Prihaja KD Delniški Dohodkovni, Naslednik KD ID-a

21.4.2011

Sklad se je začel tržiti 21. 4. 2011. Prvi VEP sklada bo objavljen v petek, 22. 4. 2011

Akcija: KD Delniški dohodkovni – brez vstopnih stroškov do 31. Avgusta 2011


KD Delniški dohodkovni predstavlja globalni sklad usmerjen predvsem v delnice z višjim dividendnim donosom, ki pa ne bo spadal v družino KD Krovnega sklada.

Dne 6.4. 2011 se je na Ljubljanski borzi zaustavilo trgovanje z delnicami investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d. z oznako KDIR, zaradi izvedbe postopkov v zvezi s preoblikovanjem investicijske družbe v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni. Odločitev o preoblikovanju je bila sprejeta na 13. skupščini delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d. dne 14. 12. 2010.


KD Delniški dohodkovni ne bo podsklad KD Krovnega sklada

Obstoječi imetniki investicijskih kuponov in novi vlagatelji morate vedeti, da za vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni ne veljajo prednosti krovnih skladov, saj novi sklad ne bo spadal pod KD Krovni sklad. Tako bodo morali vlagatelji pri prehodu iz sklada KD Delniški dohodkovni v ostale podsklade KD Krovnega sklada in pri prehodu iz podskladov KD Krovnega sklada v KD Delniški dohodkovni davčnemu uradu prijaviti davek iz naslova kapitalskih dobičkov *, saj bo šlo v tem primeru za prodajo točk sklada/podsklada in ponoven nakup.


Izstopna provizija v prehodnem obdobju dveh let

Poleg tega za obstoječe imetnike investicijskih kuponov sklada KD Delniški dohodkovni velja, da bodo morali pri izstopu iz sklada KD Delniški dohodkovni v prehodnem obdobju 2 let od preoblikovanja plačati izstopno provizijo in sicer v prvem letu po preoblikovanju Investicijske družbe v vzajemni sklad 12 odstotkov, v drugem letu pa 8 odstotkov.
Globalni sklad, usmerjen v delnice z višjim dividendnim donosom

V skladu z naložbenim ciljem vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni bodo sredstva usmerjena v delnice z višjim dividendnim donosom in druge investicijske sklade s podobno naložbeno politiko brez geografskih in sektorskih omejitev (globalni sklad). Ciljna naložbena struktura je predstavljena spodaj.

Graf 1: Ciljna struktura sklada KD Delniški dohodkovni

Glede na objavljene podatke z dne 28.2.2011 je razvidno, da je zgoraj navedena zastavljena ciljna struktura kratkoročno težko dosegljiva, saj je Investicijska družba KD ID, delniška ID, d. d. sredstva pretežno investirala v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE.

Zadnja objavljena struktura naložb:

Graf 2: Geografska struktura naložb investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d. na dan 28.2.2011

Sklad bo imel najmanj 70 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih, največ 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih in praviloma do največ 20 % dodatnih likvidnih sredstvih. Kot posebna tehnika upravljanja premoženja za varovanje pred tržnim tveganjem bodo uporabljene prodajne opcije, pri čemer skupna vrednost izvedenih finančnih instrumentov ne bo presegla 15 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Kot merilo uspešnosti (benchmark) se bo uporabljal delniški indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) AC World Daily TR Net USD (merjen v evrih).


Vstopni stroški največ 3% od vrednosti investicijskega kupona

Vstopni stroški, do katerih bo upravičena družba za upravljanje ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov bodo znašali največ 3% od vrednosti investicijskega kupona. Družba za upravljanje imetnikom investicijskih kuponov, ki so jih pridobili na podlagi preoblikovanja investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d. z oznako KDIR v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni ne bo obračunala vstopnih stroškov.


Izstopna provizija

Izstopna provizija se vlagateljem, ki bodo pristopili k skladi KD Delniški dohodkovni po preoblikovanju iz investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d. s strani družbe za upravljanje ne bo zaračunala. V skladu z določbami 238. člena ZISDU-1 pa bo družba za upravljanje zaračunala izstopno provizijo vsem tistim imetnikom investicijskih kuponov, ki so bili v trenutku preoblikovanja delničarji investicijske družbe in ki v predhodnem obdobju 2 let od preoblikovanja zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov. Izstopna provizija se ne izplača družbi za upravljanje ampak pripada vzajemnemu skladu in postane sestavni del njegovih sredstev. Izstopna provizija se na podlagi zahteve za izplačilo obračunava v odstotku od vrednosti inesvesticijskega kupona ki se izplačuje imetniku in znaša:

  • v prvem letu po preoblikovanju Investicijske družbe v vzajemni sklad 12 odstotkov,
  • v drugem letu po preoblikovanju Investicijske družbe v vzajemni sklad pa 8 odstotkov.

Navedena izstopna provizija se ne izplača družbi za upravljanje, ampak pripada vzajemnemu skladu in postane sestavni del njegovih sredstev, kar pozitivno vpliva na imetnike ki ostanejo v skladu.


Upravljavska in skrbniška provizija

Provizija za upravljanje, ki jo prejema družba za upravljanje je določena v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada in znaša 1,5 odstotka. Provizija za skrbniške storitve, ki jo prejema skrbnik premoženja vzajemnega sklada, se izračunava in plačuje na enak način in znaša največ 0,05 odstotka.


Davčni režim in obdavčitev

Ker novo nastali vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni ne bo spadal pod KD Krovni sklad bodo morali vlagatelji pri prehodu iz sklada KD Delniški dohodkovni v katerikoli posklad KD Krovnega sklada in pri prehodu iz katerega koli KD Krovnega sklada v KD Delniški dohodkovni davčnemu uradu prijaviti davek iz naslova kapitalskih dobičkov *. Zamenjava delnic investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., za investicijske kupone vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni ni predmet obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane