080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Preoblikovanje Zvon ena ID v vzajemni sklad

26.11.2010

Zvon ena ID, delniška investicijska družba, d.d., se bo preoblikoval v vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad.

Krekova družba d.o.o., bo v skladu z določbo 192. e člena ZISDU-1 z dnem vpisa izbrisa investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register, prenesla celotno premoženje investicijske družbe na vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad in v roku osmih dni delničarjem investicijske družbe v zameno za delnice izdala investicijske kupone vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad. V tem obdobju družba Krekova družba d.o.o., ne bo sprejemala pristopnih izjav k pravilom upravljanja vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad in vplačil v vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad.

Krekova družba d.o.o. bo v imenu in za račun investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., ob vpisu izbrisa navedene investicijske družbe v sodni register sestavila zaključno bilanco ter obračunala in poravnala vse morebitne davčne obveznosti za leto 2010. Po poravnavi vseh davčnih obveznosti se premoženje v celoti prenese na novo nastali vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad.

Naložbena politika

Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad je dolgoročna kapitalska rast ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške sklade povprečna. Rast vrednosti sredstev se bo dosegala predvsem z naložbami, ki prinašajo kapitalsko rast in tekoči prihodek iz naslova dividend. V manjši meri pa tudi z naložbami, ki prinašajo tekoči prihodek iz naslova obresti.

Najmanj 80% sredstev vzajemnega sklada bo usmerjenih v lastniške vrednostne papirje (delnice) in delnice zaprtih investicijskih družb izdajateljev, ki ne bodo omejeni, ne geografsko in ne panožno. Upravljanje sredstev vzajemnega sklada bo potekalo zmerno aktivno. Glavni poudarek bo na alokaciji sredstev (Asset Allocation) med gospodarskimi sektorji. Znotraj posameznega gospodarskega sektorja bo sledila izbira posamezne naložbe, ki bo temeljila na podlagi temeljne analize (relativno vrednotenje in diskontiranje prostih denarnih tokov).

Stroški

Ob vplačilu sredstev ali nakupu enot premoženja v vzajemni sklad znašajo vstopni stroški 0%. Stopnja izstopnih stroškov znaša 3,00 %.

Globalni, delniški vzajemni sklad, ki bodo investicijske kupone prejeli v postopku preoblikovanja investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. v vzajemni sklad v zameno za delnice te investicijske družbe, in ki zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti teh investicijskih kuponov, poleg izstopnih stroškov, do katerih je upravičena Krekova družba d.o.o., obračunati še izstopno provizijo, ki znaša:

  • 16,00 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na dan vložene zahteve za izplačilo za vsa izplačila, ki jih ti imetniki investicijskih kuponov uveljavijo v prvem letu od preoblikovanja v vzajemni sklad;
  • 8,00 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na dan vložene zahteve za izplačilo za vsa izplačila, ki jih ti imetniki investicijskih kuponov uveljavijo v drugem letu od preoblikovanja v vzajemni sklad.

Navedena izstopna provizija gre v dobro premoženja vzajemnega sklada.

Skrbniške storitve za vzajemni sklad bo opravljala Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper. Višina skrbniške provizije znaša 0,12 % od čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Letna provizija za upravljanje vzajemnega sklada znaša 1,50 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane